Ekologia

Odnawialne Źródła Energi (OZE)

Zajezdnia Annopol, jako pierwsza w Polsce, zasilana będzie w tak dużym stopniu z przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii. Zastosowanie OZE ograniczy zużycie paliw kopalnych (gazu), a w konsekwencji spowoduje zmniejszenie wielkości emisji do powietrza.

W tym celu wykorzystane zostaną m.in.:

 • gazowe absorpcyjne pompy ciepła powietrze-woda wspomagane gazowymi kotłami kondensacyjnymi;
 • sprężarkowe pompy ciepła powiązane z instalacją pionowego magazynu ciepła i chłodu;
 • sprężarkowe pompy ciepła jako jednostki zewnętrzne klimatyzacji systemu VRF;
 • gruntowe powietrzne wymienniki ciepła;
 • zoptymalizowana instalacja fotowoltaiczna (ogniwa słoneczne zamontowane na budynkach) o mocy ok. 330 kW

 

W celu zagospodarowania wód opadowych zaprojektowano instalacje zbierające wody opadowe z dachów wraz z systemami uzdatniania. Wody opadowe będą gromadzone w zbiornikach podziemnych, uzdatniane a następnie wykorzystywane do podlewania zieleni oraz spłukiwania toalet. Używane środki chemiczne podlegać będą biodegradacji.

 

Gospodarka wodno-ściekowa:

Dwustopniowe oczyszczanie wód opadowych:

 • wstępne - z cząstek stałych, zawiesin
 • dokładne - z cząstek mechanicznych i biologicznych (bakterii) - umożliwiające ponowne wykorzystanie wody.

Zbiorniki wody szarej (1 200 m3) -> deszczówka wykorzystywana do celów gospodarczych jak spłukiwanie toalet, oraz podlewanie zieleni.

Wody opadowe z odwadnianych dachów budynków będą retencjonowane w 3 podziemnych zbiornikach zlokalizowanych na terenie inwestycji. Procentowy udział powierzchni trawników podlewanych z poszczególnych zbiorników wody szarej:

 • Zbiornik I: 60% łącznej ilości wody do podlewania zieleni,
 • Zbiornik II: 20% łącznej ilości wody do podlewania zieleni,
 • Zbiornik III: 20% łącznej ilości wody do podlewania zieleni.

Oszczędność wody oraz zmniejszenie ilości ścieków o ok. 113 147,5 m3 w skali roku.

W budynku myjni do mycia używana będzie woda z zamkniętego obiegu, oczyszczana w oparciu o układ mechanicznego i biologicznego usuwania zanieczyszczeń. Woda zużyta w myjni będzie poddana podczyszczeniu i ponownie wykorzystana do mycia tramwajów.

Procentowe wykorzystanie wody z zamkniętego obiegu wynosi 85,7%.

 

Zalety OZE:

 • zmniejszenie zużycia energii pozyskiwanej z konwencjonalnych źródeł,
 • niezależność energetyczna pracy administracji w słoneczny dzień,
 • ograniczenie emisji CO2o 147,33 tony/rok (50 lat = ok. 7 400 ton COmniej),

 

Emisje gazów i pyłów

Dla ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach warsztatowych (stolarnie, szlifiernie) stosowane będą cyklony odpylające, w lakierniach zastosuje się filtry węglowe, a w silosie piasku znajdzie się filtr tkaninowy do odpylania strumienia gazów.

 

Zieleń

Na terenie zajezdni przewidziano wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych (drzewa, krzewy rodzimych gatunków), trawników, łąk kwietnych oraz pnączy na elewacjach budynków i ekranach akustycznych (ogrodzeniu) wraz z instalacją systemu automatycznego nawadniania.

Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie ok. 24 tys. m2 czyli ok. 20% terenu zajezdni:

 • roślinność wertykalna na elewacjach 5 budynków – ok. 4 000 m2
 • obsadzenie ekranów akustycznych – ok. 4 500 m2
 • torowisko z zieloną zabudową na odcinku dojazdowym do Zajezdni
 • nasadzenia zieleni (drzew, krzewów, rozchodników) zarówno na terenie Zajezdni jak i poza nim.

 

Hałas

Obecnie zajezdnia jest zlokalizowana na terenie niezagospodarowanym, w pobliżu pojedynczych budynków i ogródków działkowych. Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój stolicy, można zakładać, że do granic zajezdni zbliży się zabudowa wielorodzinna. W związku z tym podjęto szereg działań prewencyjnych.

 

Teren zajezdni będzie ogrodzony ekranami akustycznymi jednostronnie pochłaniającymi część wytwarzanego przez zajezdnię hałasu. Ekrany zostaną obsadzone zielenią pnącą od strony zajezdni. Projektuje się bramę wjazdową z drogi pożarowej wykonaną w tej samej technologii co ekrany. W celu ograniczenia emisji hałasu do środowiska na terenie zajezdni zostaną zamontowane smarownice, które dozując smar na szynę będą minimalizować hałas tramwajów przejeżdżających na łukach o małych promieniach. Pojawią się też ścianki akustyczne wzdłuż toru prób, gdzie testowane są m.in. hamulce i głośność dzwonków. Przy zastosowaniu ww. rozwiązań technicznych projektowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu ustalonych na terenach sąsiadujących.

Wszelkie prawa zastrzeżone - Zajezdnia Annopol Warszawa
CMS by Quick.Cms   |   Projekt: StudioStrona.pl